Facebook
Twitter
LinkedIn

Försvarsmakten betalar för att kringgå prövning i diskrimineringsmål

I höstas stämdes Försvarsmakten för att ha använt sig av en diskriminerande rekryteringsprocess till den grundläggande militära utbildningen. Försvarsmakten valde att betala diskrimineringsersättning i målet, men medgav inte att rekryteringsprocessen varit diskriminerande. Detta är att kringgå den enskildes rättigheter, menar Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne. Det är viktigt att frågan om diskriminering blir utredd.

Hösten 2020 stämde Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, tillsammans med Malmö mot Diskriminering och anmälaren Erik Fenn, Försvarsmakten för att ha använt sig av en diskriminerande rekryteringsprocess till Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning. I rekryterings-processen sorteras personer med vissa neuropsykiatriska diagnoser bort. Det gör att Erik, som har diagnosen Aspergers syndrom, inte ges den möjlighet till individuell prövning som andra sökanden får. Försvarsmakten gick i målet med på att betala ersättning till Erik, men ville inte medge att Erik utsatts för diskriminering.

Det är inom svensk rätt möjligt att medge ett yrkande om ersättning utan att själva händelsen utreds av domstolen. I diskrimineringsärenden kan det innebära att en viktig del av upprättelsen går förlorad, nämligen bekräftelsen på att det som hänt faktiskt utgjort diskriminering. Denna typ av upprättelse fick inte Erik.

”För mig är pengarna inte viktiga, utan att frågan om diskriminering blir prövad” säger Erik Fenn. ”Detta påverkar många personer med neuropsykiatriska diagnoser.”

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne är kritiska mot hur domstolsprocessen avslutades.

”Det är anmärkningsvärt att Försvarsmakten, en statlig myndighet, väljer att kringgå prövning av diskrimineringsfrågan på det här sättet” säger Melanie Gutman, jurist på Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne. ”Staten borde precis som vi och Erik ha ett intresse av att utreda om rekryteringsprocessen faktiskt varit diskriminerande.”

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne anser att det kryphål som finns i svensk lag – som gör det möjligt att betala ersättning för att kringgå sakprövning i diskrimineringsärenden strider mot EU-rätten. Frågan utreds för närvarande i EU-domstolen efter att Högsta domstolen begärt ett förhandsavgörande i ett annat diskrimineringsmål. Antidiskriminerings-byrån Norra Skåne följer processen i Högsta domstolen. Om processen sätter stopp för möjligheten att betala ersättning för att undvika sakprövning tvekar Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne inte för att stämma Försvarsmakten på nytt, såvida rekryteringsprocesserna inte förändras.

”Vår bedömning är fortsatt att Försvarsmaktens rekryteringsprocess är diskriminerande” säger Alice Åberg, verksamhetsansvarig på Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne. ”Vi kommer fortsätta arbeta för förändring i den frågan.”