Facebook
Twitter
LinkedIn

Högsta Domstolen meddelar ej prövningstillstånd gällande handläggningsform i ADB Norra Skånes mål mot Försvarsmakten – Här finns tydliga risker för att enskilda undviker att väcka talan då de riskerar att behöva stå den fulla rättegångskostnaden mot myndigheter.

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne stämde tillsammans med Malmö mot Diskriminering in ärendet sommaren 2021 som ett förenklat tvistemål i Stockholms Tingsrätt, något som svenska processregler tillåter i ärenden där skadeståndskravet inte överstiger 22 400 kr. Försvarsmakten bestred yrkandet om handläggningsform då utgången av detta mål får konsekvenser i förhållande till  till andra personer som på motsvarande sätt som vår klient har ansökt om att få göra värnplikt men inte har gått vidare till testning på grund av tillämpningen av Försvarsmaktens medicinska bedömningsgrunder. Tingsrätten och Hovrätten gjorde olika bedömningar i frågan. Hovrätten gjorde bedömningen att ärendet skulle handläggas inom formerna för ett vanligt tvistemål eftersom det i deras uppfattning stod klart att det finns ett stort antal personer vilkas ansökningar om att få göra värnplikt har skrivits av på motsvarande sätt som vår klients ansökan. Av detta följer enligt Hovrättens resonemang att förfarandet – om detta finnes vara skadeståndsgrundande – därmed också kan antas förelägga skadeståndsskyldighet på samma grund i förhållande till en stor andel av dessa personer. Beslut kom nyligen från Högsta domstolen att de ej beviljar prövningstillstånd i denna fråga, varför Hovrättens beslut blir prejudicerande.

Beslutet går i ADB Norra Skånes uppfattning emot tidigare praxis och innebär i förlängningen att få privatpersoner kommer att kunna föra en talan enligt de förenklade tvistemålsreglerna mot en aktör som diskriminerar ett stort antal individer. Detta eftersom enskilda enligt allmänna tvistemålsregler riskerar att behöva stå den fulla rättegångskostnaden vid en eventuell förlust. ADB Norra Skåne har i dagsläget återkallat sin talan i domstol och målet har avskrivits. Diskrimineringsfrågan kommer därför inte heller denna gång att prövas av domstol.