Facebook
Twitter
LinkedIn

ADB NS står bakom Civil Rights Defenders remissvar angående säkerhetszoner

ADB Norra Skånes systerbyrå Civil Right Defenders yttrade den 18 januari sig angående förslaget om Säkerhetszoner (polisens möjligheter att inom ”särskilda tidsbegränsade och geografiskt begränsade zoner har utökade befogenheter att genomföra kroppsvisitationer och genomsöka fordon”.) i ett remissvar. Sammanfattningsvis menar CRD att anledningarna för att ha säkerhetszoner inte står i proportion till de intrång i den personliga integriteten som ett system med säkerhetszoner innebär, och avstyrker förslaget. Däremot tillstyrker CRD  förslaget att beslut om säkerhetszon ska vara förenat med krav på dokumentation samt förslaget om att införa dokumentationsplikt för polisen när det gäller samtliga kroppsvisitationer enligt polislagen. 

 Bakom CRD’s förslag ställer sig helt och fullt  Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal, Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Byrån mot diskriminering i Östergötland och Örebro Rättighetscenter.

Vill du läsa hela yttrandet? Det kan du göra här.