Facebook
Twitter
LinkedIn

Statistik för antalet anmälda fall av diskriminering 2023

Antalet registrerade diskrimineringsärenden hos ADB Norra Skåne minskade 2023 jämfört med både 2022 och 2021. År 2023 var det totala antalet ärenden 48 st mot 54 st 2022 och 68 st 2021.* Den lokala kurvan följer därmed inte den nationella trenden av ökat antal anmälningar föregående år, vilken förra veckan presenterades i Diskrimineringsombudsmannens statistik. Tyvärr är byråns uppfattning emellertid inte att antalet diskrimineringsfall minskat i regionen utan att mörkertal är stort.
I likhet med statistiken i DO:s rapport kan man hos ADB Norra Skåne se att anmälningar som rör diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning är störst till antalet, med dubbelt så många anmälningar som den näst vanligaste diskrimineringsgrunden, etnisk tillhörighet.*
Likt tidigare år ser vi även att antalet anmälningar gällande bristande tillgänglighet i skolan för barn med NPF-diagnoser sticker ut i antal.
*Antidiskriminineringsbyrån Norra Skånes verksamhetsberättelse för 2023.