Facebook
Twitter
LinkedIn

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne riktar krav mot Höörs kommun rörande bristande tillgänglighet för elev

Pressmeddelande 24-06-11

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne har ställt ett krav på 200 000 kr i en förlikningsframställan som sändes till Höörs Kommun i början av juni 2024. Ärendet rör bristande tillgänglighet för en elev inom kommunens skola.

I juli 2020 konstaterade Skolinspektionen att Höörs kommun på flera punkter brustit i att leva upp till lagkraven. Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne bistod då eleven med en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO), som tidigare i vår fastställde att kommunen bröt mot diskrimineringsförbudet genom bristande tillgänglighet. Då eleven bytt skola avslutade DO emellertid ärendet utan att vidta ytterligare åtgärder.

ADB Norra Skånes jurist och verksamhetsansvarige Jannie Lehman samt jurist och verksamhetsutvecklare Blerina Nerjovaj har nu återupptagit ärendet genom den insända förlikningsframställan och menar att det är anmärkningsvärt att DO inte drev ärendet vidare.

”Vi ser en kraftig överrepresentation av just denna typ av ärenden bland våra inkomna anmälningar. Det är anmärkningsvärt att DO nöjer sig med att konstatera att eleven utsatts för diskriminering av skolan i detta fall, utan att de för den delen hjälper barnet att få upprättelse. Inte minst när motiveringen till detta är att eleven bytt skola, vilket inte är ovanligt att elever som utsätts för denna form av diskriminering tvingas göra för att få sin rätt till utbildning tillgodosedd. Vi hoppas därför nu att vi ska kunna hjälpa eleven att få den upprättelse som hen väntat alldeles för länge på att få. Detta är ytterligare ett bevis på hur viktiga antidiskrimineringsbyråernas verksamheter är.” säger Jannie Lehman.

Ärenden om bristande tillgänglighet blir ofta mycket långdragna. Processen kan dra ut på tiden av flera skäl, bland annat att det kan ta lång tid för barnet att få en diagnos som fastställer behovet av särskilda anpassningar. Det kan också vara tidskrävande att utreda, dokumentera och förstå vilka åtgärder som krävs för att tillgodose elevens behov. Under denna tid fortsätter barnet ofta att lida av bristande tillgänglighet, vilket påverkar både deras utbildning och allmänna välbefinnande.

”Det är vanligt i denna typ av mål att eleven som drabbas mår oerhört dåligt och blir vad som ofta kallas ’hemmasittare’ för att de helt enkelt inte klarar av att vistas i skolan. Vi ser också att en hel del föräldrar till barn som drabbas, efter år av konflikter med skolan, blir utbrända och därför inte klarar av att arbeta. Alla parter påverkas därför av denna typ av diskriminering; eleven själv, föräldrarna och samhället i stort.”, tillägger Blerina Nerjovaj.

Bristande tillgänglighet inom skolan innebär att elever med funktionsnedsättningar eller särskilda behov inte får de anpassningar och stöd som de har rätt till enligt lag. Det kan handla om allt från fysiska anpassningar i skolmiljön, tillgång till hjälpmedel, individuella stödåtgärder, tillgång till särskilt utbildade lärare, eller anpassning av undervisningsmetoder och material. När dessa behov inte tillgodoses, innebär det inte bara ett hinder för elevens lärande och utveckling, utan det är också en form av diskriminering enligt svensk lag.

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne arbetar aktivt för att säkerställa att alla elever har lika möjligheter till utbildning, oavsett deras individuella behov och förutsättningar. Bristande tillgänglighet är ett allvarligt problem som påverkar många elever negativt, och det är avgörande att skolor och kommuner tar sitt ansvar för att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö.